info

Upcoming

Duo exhibition :
Keita Mori & Hiraku Suzuki
Interconnection
12 -24 Jul. 2023
Mitsukoshi Contemporary Gallery, Tokyo (FR)